Murat Orhan, Yargıtay Kararlarını Açıkladı!

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR A.Ş. yöneticilerinin hâkim hissedarı oldukları Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ çelik firmalarına KARDEMİR ile ticaret yapma ve rekabet etme müsaadesi veren 2011 tarihli KARDEMİR genel kurulu yargıtay ilâmı ile iptal edilmiştir” dedi.

Murat Orhan, Yargıtay Kararlarını Açıkladı!
Yayınlama: 11.03.2015
Düzenleme: 15.06.2020
0
A+
A-

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan ,düzenlediği basın toplantısında, KARDEMİR A.Ş. Yöneticilerinin sahibi oldukları Yolbulan A.Ş.,Çelsantaş A.Ş ve Çağ Çelik A.Ş şirketlerinin KARDEMİR A.Ş ile yaptıkları ticaretlerin yasal dayanağını oluşturan 2011 Yılı Genel Kurulunun ilgili maddesi T.C. Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin Esas No :2014/13078 Karar No:2014/19027 Kararına Uyarak Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2015/25 Esas Nolu 05.03.2015 tarihli kararı ile iptal edildiğini açıkladı.

KARDEMİR’deki hukuksuzluklara karşı yıllarca mücadele veren firmaların Avukatları, Yargıtay 11. Hukuk Dairesine müracaat ederek, karar düzeltme talebinde bulunduğunu anlatan Orhan, “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yapılan bu başvuruyu Esas:2014/13078, Karar No: 2014/19027 İlamı ile haklı buldu ve aynen; “bu durumda tüm dosya kapsamı ve içeriğindeki bilgiler nazara alındığında, iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirket yönetim kurulu üyelerine 6762 Sayılı TTK’nın 334 ve 335. Maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce alınan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olmayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin karar düzeltme istemi yerinde görülmekle Dairemizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir. Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 05.05.2014 günlü, 2013/17758 Esas-2014/8455 Karar Sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın davacı yararına bozulmasına 04.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ilâmında belirtilen bozma sebepleri doğrultusunda dosya Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. 05.03.2015 Tarihinde Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava yeniden görüldü ve 2015/2 Esas Nolu yerel mahkeme ilamında; Usul ve Yasaya uygun olan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/13078 Esas ve 2014/19027 Karar Sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verildi. Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Açık yargılamaya son verildi. 12.08.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan 4 Nolu maddenin afaki iyi niyet kurallarına aykırı olduğu anlaşılmakla iptaline,karar verildi. İlişkin karar 05/03/2015 tarihinde davacı vekili ve davalı vekilinin huzurunda tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmaz üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı” dedi.

Murat Orhan, bu mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hesap uzmanlarının, KARDEMİR A.Ş’nin 2011 yılındaki Yönetim Kurulu üyelerine ait ve ortak oldukları tüm şirketlere yapılan KARDEMİR A.Ş.’den mal alımlarında sağladıkları karları ticari faiziyle iade etmesini talep etmeleri beklendiğini iddia ederek, “ Bundan sonra ise KARDEMİR A.Ş’nin Yönetim Kurulu üyelerinin sahibi/ortağı oldukları Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ Çelik şirketlerinin KARDEMİR A.Ş ile yaptığı tüm alım-satım ticaretleri sonucu elde ettikleri kârları ticari faizleri ile birlikte KARDEMİR A.Ş’nin kasasına geri iade etmeleri söz konusu olabilecektir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararların, 2013 ve 2014 tarihli Kardemir Genel Kurullarında verilen ticaret müsaadelerinin kaldırılması ile ilgili devam etmekte olan davalarda da emsal teşkil edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. 27.03.2015 Cuma günü yapılacak olan KARDEMİR A.Ş’nin Olağan genel Kurulunda 2015 yılı için istenilecek olan “Ticaret Müsaadesi izni” maddesi Genel Kurulda çoğunluk kararı ile alınsa dahi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin İlamında belirtilen sebeplerle bu genel kurul kararının da iptal edilmesi kaçınılmaz olacak ve ilişkili şirketlerin Kardemir’den mal alımları yine/yeniden hukuksuz hale gelecektir. Sonuçta KARDEMİR A.Ş Yönetiminde bulunan şahısların sahibi olduğu Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ Çelik şirketlerinin artık KARDEMİR A.Ş ile ticaret yapmaları yasal olarak imkansız hale gelecektir. Bu süreçte Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararı ile 2011 Yılı ticaret müsaadesinin iptali sonucu 2013 ve 2014 tarihli ticaret müsaadelerinin de iptal edilmesi halinde, Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ Çelik tarafından KARDEMİR A.Ş’nin kasasına Milyon Dolarları bulan paraların iade edilmesi gündeme gelecektir” ifadesinde bulundu.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.