Kocaş; “Bu vergi affı değil, sadece bir yapılandırma”

Karabük Defterdarı Osman Koçaş, vatandaşlar tarafından Torba Yasa olarak bilinen bazı alacakların yeniden yapılandırılmasının, asla bir vergi affı olmadığını söyledi. Koçaş, bu uygulamanın bazı alacakların yeniden yapılandırılması olduğunu belirti.

Kocaş; “Bu vergi affı değil, sadece bir yapılandırma”
Yayınlama: 17.10.2014
Düzenleme: 15.06.2020
0
A+
A-

Karabük Esnaf Odaları Birliği’nin yeni çıkan torba yasa ile ilgili esnaf oda başkanları ve üyelerinin bilgilendirme toplantısı isteği üzerine, Karabük Defterdarı Osman Koçaş yeni yasanın esnaflara sağladığı faydalar ve izlenmesi gereken yol ile ilgili bilgiler verdi. Defterdarlık binasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Oda Başkanları ve üyeleri katıldı.

Bilgilendirme toplantısında Defterdar Koçaş, vergi borçlarının yapılandırılmasının başvuru tarihi olan 1 Ekim tarihinden itibaren bin 998 mükellefin dilekçe verdiğini söyledi. Koçak, borçlarını yapılandırmak isteyenlerin bu sayıya ulaşmasının çok önemli rakam olduğunu belirtti.

Koçaş toplantıya katılanlara şu bilgileri verdi: “552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve anılan Kanunun bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin yer aldığı 73 ve 74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için;  maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, “Kesinleşmiş alacak” olması. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Maddenin on altıncı fıkrası kapsamında olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi ve öncesi olan) şarttır. 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince, madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için maddeden yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir.  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan ve Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyen borçluların (Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 30 Kasım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Maddenin sekizinci fıkrası hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte maddenin dokuzuncu fıkrası ile 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir. Madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenme imkanı bulunmaktadır. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Ödenmesi gereken taksitlerin; 2014 takvim yılında en fazla bir tanesinin, müteakip takvim yıllarında ise en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir .6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde, alacakların yapılandırılmasında bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınacağı düzenlenmiştir.  Ayrıca; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile; Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten sonra aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile birlikte ödenmesi halinde söz konusu %5 fazlaların alınmayacağı düzenlenmiştir.  Mükelleflerimizin Kanun hükmünden faydalanması ve mağdur olmamaları için 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekmektedir

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.